Páxinas

SETEMBRO 2016

Avaliación extraordinaria de setembro: día 2, 11:00 no SUM

  • Estrutura da proba de avaliación

1 - Tipoloxía textual (instancia, carta comercial, contrato laboral, esquema, entrevista). (3 puntos)
2 - Léxico (oracións). (2 puntos)
3 - Sociolingüística. (2,5 puntos)
4 - Literatura. (2,5 puntos)
___
5 - APARTADO DE LECTURAS OBRIGATORIAS PENDENTES (este apartado pode penalizar a nota un 10% por cada libro sen ler)


  • Preguntas de sociolingüística

- Pregunta de teoría  sobre algún aspecto da historia externa da lingua no primeiro terzo do século XX. (Páxs. 36 a 39 do libro de texto e mapa conceptual do blog.)
- Cales son as sete linguas que podemos atopar no territorio do estado español? (Páxs. 58-59 do libro de texto.)
- Que diferencia o éuscaro do resto das linguas peninsulares?(Páxs. 58-59 do libro de texto.)
- En que partes do territorio español se fala galego? (Páxs. 58-59 do libro de texto.)
- Que linguas son oficiais nalgún territorio do estado español? (Páxs. 58-59 do libro de texto.)
- Que territorio do estado español ten máis linguas oficiais? Cales? (Páxs. 58-59 do libro de texto.)
- Que implica a oficialidade dunha lingua? (Páxs. 58-59 do libro de texto.)

- Sinala que 7 fitos relacionados coa historia do galego se producen dende os anos 70 indicando as súas datas. (Páxs. 182-183)

- Explica os termos: normalización e normativización. (Páxs. 182-183)

- En que ano se creou a RAG? Dende que ano o galego é lingua oficial? De que ano son as Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego? De que ano é a reforma parcial das Normas? (Páx. 218)

- Que é o galego estándar? (Páx. 219)
- A lingua galega na posguerra (1936-1975). (esquema da sociolingüística do tema 5)
- A lingua galega de 1975 ata hoxe. (esquema da sociolingüística do tema 12)
- Multilingüismo e plurilingüismo. (páx. 156)
- Linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas. Situacións das linguas minorizadas. (páx. 156)


  • Preguntas de literatura

- Sinala as principais etapas da literatura galega indicando a súa datación e se foron períodos de involución ou desenvolvemento. (Páxs. 22 e 23 do libro de texto.)
- A poesía de posguerra (1936-1976). (literatura do tema 6)
- A poesía dende 1975 ata hoxe. (literatura do tema 9)
- A narrativa de posguerra (1936-1950). Os grandes narradores. (literatura do tema 7)
- A narrativa de posguerra. Nova Narrativa Galega. (1950-1975). (literatura do tema 8)
- A narrativa dende 1975 ata hoxe. (literatura do tema 10)
- O teatro dende 1950 ata hoxe. (literatura do tema 11)
- A literatura galega ante os desafíos do séc. XXI. (literatura do tema 12)


*Para calquera dúbida pilarponteclases@gmail.com